วิธีการเล่น HOW TO PLAY THE GAME

วิธีเล่น

Wiser Sport เป็นกีฬาที่สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของเรา กลยุทธ์ ทักษะทางกายภาพและสภาพแวดล้อมภายนอกทุกเรื่องเกี่ยวข้องกับการเล่น ….

How to play

Wiser sport is a sport that reflects our life. Strategies, physical skills and external environment all matters!

Team size: • Takes two teams, 7 players in each team.
• Family and friends can team up together.
ขนาดของทีม: • ใช้ 2 ทีม ๆ ละ5- 7 คน.
• ครอบครัวและเพื่อน ๆ สามารถร่วมเล่นด้วยกันได้.
Age group: • Suitable for all age. Minimum age 8 is recommended.
• Different age groups can be mingled or separated.
กลุ่มอายุ: • เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย แนะนำอายุขั้นต่ำ 8 ขวบ .
• ข้อ จำกัด ของอายุสูงสุดไม่มี .
Time: • It takes about 15 minutes to 1 hours or so for each game, it depends on team size and how the game goes.
เวลา: • จะใช้เวลาประมาณ 15 นาทีถึง 1 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นในแต่ละเกมส์ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของทีมและวิธีการเล่น.
Scroll to top